Skip to content

Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1. OÜ Sprest poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Saunaelamuse Koolituskeskus, mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.2. Koolitusasutus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. OÜ Sprest viib läbi koolitusi õpperuumides, mis vastavad tervisekaitse nõuetele. Ruumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga.

2.2. OÜ Sprest koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt.

2.3. Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada lähenemine, kus õppekavas seatud eesmärgid saavutatakse maksimaalselt.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks ja täienduskoolituse standardist.

Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

3.2. õppekava nimetus;

3.3. õppekavarühm;

3.4 õppeesmärk;

3.5. õpiväljundid;

3.6. õppekava koostamise alus;

3.7. sihtgrupp;

3.8. õppekeel;

3.9. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

3.10. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

3.11. õppe sisu;

3.12. õppekeskkonna kirjeldus;

3.13. õppemeetod;

3.14. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

3.15. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama. 

4.2. Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb vajadusel parendusettepanekud lektorile ning muudab koolituse sise või korralduslikku poolt. 

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1. Koolitusasutus palub täita pärast igat koolitust osalejatel elektroonselt või paberkandjal tagasisidelehed (koolitusasutus palub infot lektori, koolituse sisu ja korraldusliku poole osas) ning muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid.