Skip to content

Õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1. OÜ Sprest lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Sprest OÜ (Saunaelamuse Koolituskeskus) korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust eesti keeles, kui õppekavas ei ole täpsustatud teisiti.

1.3. Täiskasvanuhariduse majandustegevuse teade nr 249643, esitatud 23.10.2023.

1.4. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides. Juhul kui tegemist on veebipõhise koolitusega viiakse koolitus läbi konkreetse koolituse jaoks sobivas veebiplatvormil.

1.5. Õppetöö toimub aastaringselt. Koolitused toimuvad tellimuste alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.6. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.7.  Õpingute alusdokument on õppekava.

1.8. Õppetöö toimub päevase või õhtuse grupi vormis.

1.9. Õppekava ja muudatused õppekavas kinnitab pidaja.

1.10. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:

 1. õppekava nimetus;
 2. õppekavarühm;
 3. õppeesmärk;
 4. õpiväljundid;
 5. õppekava koostamise alus;
 6. sihtgrupp;
 7. õppekeel;
 8. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 10. õppe sisu;
 11. õppekeskkonna kirjeldus;
 12. õppemeetod;
 13. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 14. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 15. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Õppeasutus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefoni number ja isikukood. Isikukood on vajalik vastavalt tunnistuse või tõendi  jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

Koolitusele registreerumine:

3.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab saates andmed elektroonselt, e-posti teel (info@saunaelamus.ee) või telefoni teel (+ 372 5826 1610). Koolitusele on võimalik registreeruda ka koolituspäeval koolituse toimumise asukohas. Vajadusel saab nii e-posti teel kui ka telefonitsi informatsiooni koolituse sisulise kui ka organisatoorse poole kohta. Lisaks, huvilise soovi korral nõustab koolitusasutus huvilist vajaliku koolituse leidmisel. Kool saadab registreerunud isikutele vahetult pärast registreerumist arve.

Koolitusgrupi moodustamine:

3.2. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.

3.3. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.

3.4. OÜ Sprest on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.5. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on kooli poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

4.6. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimene tund oma allkirjaga registreerimislehel allkirjastades ühtlasi õppija ja kooli suhteid reguleeriva sellekohase lepingu.

4.7. Õppija võetakse OÜ Sprest kursusele isikliku sooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Õppija on lõpetanud OÜ Sprest valitud kursuse, kui on sooritanud sellekohase testi, arvestuse või eksami.

5.2. Õppija arvatakse koolituselt välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaatab koolitusasutus läbi üksikjuhtumi põhiselt.

5.3. Lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel saab kursuse lõpetanu OÜ Sprest koolitusasutuse tunnistuse. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.

6. Koolituse eest tasumine

6.1. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

 6.2. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel ülekandega firma pangakontole või sularahas. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

6.3. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

6.4. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

7. Koolitusest loobumine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult koolitusasutust e-kirja teel (info@saunaelamus.ee).

7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.

7.3. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.

7.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.

8. Koolituse katkestamine

8.1. Koolituse pooleli jätmisel ehk katkestamisel õppetasu ei tagastata. Juhul kui koolituse vältel tabab õppijat terviserike või ilmneb mõni muu mõjuv põhjus , miks ta ei saa jätkuvalt koolitusel osaleda, siis kooli kaalutletud otsuse tulemusena otsustab kool, kas õpilane võib tulevikus kooli poolt korraldataval samasisulisel koolitusel osaleda.

8.2. Õppuril lasub kohustus viivitamatult teavitada koolitusasutust juhul kui mõni eelpool viidatud põhjus ilmneb.

8.3. Juhul kui koolitus katkestatakse koolitusel osaleja poolt, siis arve tasumise kohustus osalejale jääb.

9. Õppija õigused ja kohustused

Õppijal on õigus:

9.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal pärast õppemaksu tasumist;

9.2. saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;

9.3. nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud koolituse eest;

9.4. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;

9.5. saada koolituse lõpus lõputesti, -arvestuse või -eksami edukal sooritamisel seda kinnitav kooli tunnistus.

Õppija on kohustatud:

9.6. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja töötajate korraldustele;

9.7. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolitusasutuse vara;

9.8. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;

9.9. tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale.

10. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

10.1 Lektorid peavad omama kõrg- või keskharidust või sellega samaväärset haridust ning olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

11. Vaidluste lahendamine kord

11.1. Kooli ja Õppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.